GRATIS VERZENDEN
VANDAAG BESTELD, MORGEN IN HUIS
14 DAGEN RETOURRECHT
ACHTERAF BETALEN MOGELIJK

Privacy Policy

PRIVACYBELEID UNITED FASHION BENELUX
Inleiding
1. Gentile Bellini hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Gentile Bellini heeft daarom dit privacy statement opgesteld. Met dit privacy statement geeft Gentile Bellini u inzicht hoe Gentile Bellini in voorkomende situaties met uw persoonsgegevens omgaat. Dit privacy statement is van toepassing op ieder gebruik van alle webpagina’s (inclusief internetportaal) onder de domeinnaam https://www.gentilebellini.nl/ en onder alle van deze domeinnaam overige gelieerde domeinnamen en op alle diensten die worden aangeboden door Gentile Bellini.
2. Daar waar in dit privacy statement een persoon met ‘hij’, ‘hem’ of ‘zijn’ wordt aangeduid, wordt tevens ‘zij’ of ‘haar’ bedoeld.
3. Voor bezoekers en klanten onder de 16 jaar vereist Gentile Bellini dat zij een ouder of voogd informeren over het privacybeleid en de algemene voorwaarden van Gentile Bellini. Gentile Bellini verricht inspanningen om te controleren of deze toestemming is verleend. Alleen personen van 16 jaar en ouder kunnen lid worden van het loyaliteitsprogramma.
Gebruik van Persoonsgegevens
4.
Gentile Bellini maakt in voorkomende gevallen gebruik van persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon. Op het gebruik van persoonsgegevens zijn de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), hierna gezamenlijk te noemen: AVG, van toepassing. In sommige situaties is de Telecommunicatienet (Tw) van toepassing. Het gebruiken van persoonsgegevens wordt in de AVG aangeduid met ‘verwerken’. Gentile Bellini zorgt ervoor dat zij het verwerken van persoonsgegevens altijd baseert op een van de grondslagen zoals omschreven in artikel 6 van de AVG. Gentile Bellini verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze doelen zijn:
1.  Om uw bestellingen af te handelen en u te informeren over het verloop daarvan; 
2.  Om analyses uit te voeren voor rapportages;
3.  Om onze diensten te optimaliseren;
4.  Om u te informeren over producten, voordelen en evenementen;
5.  Om gepersonaliseerde reclame te tonen;
6.  Indien u deelneemt aan het Loyaliteitsprogramma, uw gegevens aan dit programma te koppelen;
7.  Om informatie te verstrekken aan derden die nodig is voor de uitvoering van een order of indien u daarvoor toestemming hebt gegeven;
8.  Om informatie over u te verstrekken aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- of regelgeving (b.v. aan opsporingsinstanties);
9.  Om te controleren of u aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen alsmede ter controle van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst;
10.Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
11.Om uw identiteit te verifiëren en fraude tegen te gaan.
5. Op het moment dat u een order plaatst bij Gentile Bellini wordt om een aantal gegevens gevraagd: uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, bezorgadres, factuuradres, wijze van betalen, rekeningnummer/creditkaartnummer, vervaldatum creditkaart en beveilingscode van de creditkaart. Deze gegevens zijn nodig voor het verwerken van een order. Creditkaart details worden nooit met derden gedeeld.
6. De informatie die nodig is om creditkaartbetalingen en transacties te verwerken wordt verzonden naar onze bank, ABN-AMRO en naar Multisafepay. Multisafepay is een bedrijf dat technologische oplossingen biedt voor online betalingen in e-commerce en is een interface tussen creditcardbedrijven, banken, handelaren en consumenten, wanneer online betaling op de Gentile Bellini website plaatsvindt. Gentile Bellini maakt afspraken met deze bedrijven met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens om uw privacy te waarborgen. De bankinformatie wordt nooit opgeslagen en elke aangeboden betaalwijze is beveiligd.
Rechten van betrokkenen
7.
Betrokkenen in de zin van de AVG zijn de natuurlijke personen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Dit kunnen onder meer consumenten, relaties, werknemers, opdrachtgevers, opdrachtnemers en bezoekers van de webpagina’s van Gentile Bellini zijn. Betrokkenen worden door Gentile Bellini op toegankelijke en begrijpelijke wijze door Gentile Bellini geïnformeerd over de gegevensverwerking van persoonsgegevens. In geval van verwerking van persoonsgegevens hebben betrokkenen het recht op inzage en het recht om correctie of verwijdering van de persoonsgegevens te vragen.
8. Als u wilt weten of Gentile Bellini persoonsgegevens van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk verzoek tot inzage, eventueel vergezeld van uw zienswijze sturen naar: [email protected]. Gentile Bellini behandelt een inzageverzoek binnen 4 weken. Als er persoonsgegevens worden verwerkt, dan zal Gentile Bellini u van deze persoonsgegevens een volledig en duidelijk overzicht sturen, inclusief een omschrijving van het doel van de verwerking, de gegevens waarop de verwerking betrekking heeft, de ontvangers en de beschikbare informatie over de herkomst van de persoonsgegevens. Op uw verzoek zal Gentile Bellini u eveneens op de hoogte stellen van de logica die ten grondslag ligt aan de geautomatiseerde verwerking van de persoonsgegevens. Als onverhoopt blijkt dat persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, kunt u een aanvullend verzoek doen om de persoonsgegevens te laten wijzigen of aan te vullen.
9. Indien u het niet eens bent met het gebruik door Gentile Bellini van uw persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Verwerkingsverantwoordelijke en (Sub-)Verwerkers
10.
Gentile Bellini is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG die zeggenschap heeft over de verwerking van de persoonsgegevens en die het doel en de middelen voor de verwerking vaststelt.
11. Gentile Bellini schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. Gentile Bellini blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt Gentile Bellini contractuele afspraken over de omgang van uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft. Dit worden Verwerkers respectievelijk Sub-verwerkers genoemd.
Cookies
12.
Gentile Bellini gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken zoals post-click link-tracking) om het bezoek en winkelen bij gentilebellini.nl nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en mogelijk ook buiten onze website volgen. Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties en andere content aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Beveiliging persoonsgegevens
13.
Gentile Bellini heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat persoonsgegevens verloren gaan of dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Een aantal van de maatregelen zijn: 
a. alle medewerkers van Gentile Bellini hebben een geheimhoudingsplicht met betrekking tot vertrouwelijke informatie, in de meest brede zin van het woord;
b. het wachtwoord van uw persoonlijke account wordt versleuteld;
c. verzending van persoonsgegevens vindt altijd via een beveiligde verbinding plaats.
Bewaartermijn persoonsgegevens
14
. Gentile Bellini bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.
Datalekken
15.
Gentile Bellini stelt alles in het werk om datalekken te voorkomen. Voor onverhoopte situaties dat zich een datalek voordoet, heeft Gentile Bellini een protocol meldplicht datalekken opgesteld dat zij consequent handhaaft.
Wijzigingen
16
. Gentile Bellini behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Gentile Bellini en een betrokkene.
Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: 

Gentile Bellini
Kabelweg 34-36
1014 BB Amsterdam 
+31 (0)20 - 411 89 38
[email protected]

Versie 2.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018.